تلفن مستقیم دفتر شهردار:

32683112

فکس دفتر شهردار:

32683111